Butterfly Collection

Butterfly collection, mounted and framed. 31 butterflies in perfect condition.

1 yellow swallow tail (North America)

1 Hypanartia lethe (Mexico)

1 Heliconius Phyllis (Brazil)

1 Byasa polyeuctes termessa (Asia)

2 Hestina assjmi (Asia)

1 Sasakai charonde (Asia)

2 Papilio demoleus (Asia)

1 Argynnis psphia (Asia)

2 Mimathyma Schrenckii (Asia)

1 Troides aeacu (Asia)

1 Stichophtalma Howqua (Asia)

2 Nymphalidae (Asia)

2 Pierridae (Asia)

1 Graphium sarpedon (Asia)

2 Oranges and tangerines Hewitson (Asia)

2 Apatura iris (Asia)

2 Vidula sapor (Asia)

1 Sasaskia charonde (Asia)

1 Delias aglaia (Asia)

I Papilio bianor (Asia)

1 Papilio helenus (Asia)

1 Argynnis psphia (Asia)

1 Byasa poleuctes termessa (Asia

About Perry

Over 40 years
This entry was posted in A) Cool Picks. Bookmark the permalink.